Waar staan we voor?


Veilig en vlot verkeer

CD&V Lebbeke wil een globaal en doordacht mobiliteitsplan dat rekening houdt met:

 • o     veilige wegen met afgescheiden fiets- en voetpaden
 • o     conflictvrije kruispunten en het wegwerken van de vele 'zwarte punten'
 • o     duidelijke bewegwijzering en eenvormige snelheidsbeperkingen
 • o     het ontmoedigen van sluipverkeer en verkeersarm maken van de dorpskernen
 • o     het structureel herstellen van de wegen in plaats van het vele oplapwerk
 • o     een oplossing voor de N41, die rekening houdt met de bekommernissen
        van de inwoners in Lebbeke, Denderbelle en Wieze én de lokale en regionale
        mobiliteit

Ruimte voor initiatief en ondernemers

CD&V Lebbeke wil de verdere uitbouw van een 'ondernemersloket', dat:

 • o     ondernemers ondersteunt met info, advies en begeleiding
        (premies, het aanbestedingsbeleid van de (lokale) overheid,...)
 • o     instaat voor een snelle, klantvriendelijke en doeltreffende dienstverlening
 • o     initiatieven neemt die ondernemers in onze gemeente economisch vooruithelpen
 • o     werk in eigen streek promoot en ondersteunt
 • o     sociale tewerkstellingsprojecten stimuleert en nieuwe samenwerkingen onderzoekt
 • o     beleidsvoorbereidend knelpunten, hiaten en opportuniteiten inventariseert

Verenigingen en vrijwilligers

CD&V Lebbeke heeft altijd bijzondere aandacht gehad voor het rijke verenigingsleven en ijvert dan ook voor:

 • o   het erkennen van en een plaats geven aan het vrije initiatief van het verenigingsleven
 • o   een ondersteunend communicatiebeleid op de website en andere kanalen
 • o   een betere gemeentelijke ondersteuning in materiaal en van een uitleendienst
 • o   voldoende uitgeruste ontmoetingscentra

Kinderen en gezinnen voorop

CD&V Lebbeke hecht veel belang aan groeikansen voor onze kinderen en wil ouders hierin ondersteunen door:

 • o   nijpend tekort aan betaalbare, goede en aangepaste kinderopvang weg te werken
 • o   gemeentelijke samenwerking te stimuleren met de verschillende scholen
       in de uitbouw van de buitenschoolse opvang
 • o   veilige verkeerssituaties aan de schoolpoorten met o.a. 'Kiss- en ride'-zones
 • o   gezellige, veilige én onderhouden speel- en ontmoetingsplaatsen
       voor kinderen en jonge gezinnen

Cool jeugdbeleid

Onze jeugd is de basis voor onze toekomst. CD&V Lebbeke vindt hun betrokkenheid bij de uitwerking en uitvoering van het lokaal jeugdbeleid cruciaal en wil meehelpen

 • o   aan een dynamische jeugdraad en andere inspraakinitiatieven
 • o   dat jongeren hier kunnen ontspannen, fuiven, zich vrijwillig inzetten
       en contacten kunnen uitbouwen
 • o   aan een fuifvriendelijk beleid en fuifgids in overleg met organisatoren,
       overheid en andere burgers, zodat fuiven geen overlast hoeft te betekenen.
 • o   aan een blijvende ondersteuning van de jeugdorganisaties door gemeentesubsidies

Zorg op maat

CD&V Lebbeke kiest voor 'iedereen inbegrepen'.  Zorg dragen voor iedereen die -om welke reden dan ook- het moeilijk heeft en dit door:

 • o   de verder uitbouw van een kwalitatieve dienstverlening in het Sociaal Huis
 • o   actief samen te werken met gemeentelijke en regionale welzijnsorganisaties
 • o   partners te zoeken in de uitbouw van thuiszorgondersteuning
      (dagverzorgingscentrum, oppashulp, personenalarmsysteem,...)
 •     mantelzorgers te ondersteunen (o.a. door de mantelzorgpremie beter te promoten
      en zo kwetsbare mantelzorgers beter toe te leiden naar de nodige zorg...)

Leefbare dorpskernen

'Lebbeke, waar het goed leven is...'  Voor CD&V Lebbeke kan dit nog meer gerealiseerd worden door:

 • o   vergroening en opwaardering van de dorpskernen
 • o   onderhoud speelpleintjes en ontmoetingsplaatsen en groenpatrimonium
 • o   een adequaat parkeerbeleid
 • o   het beter gebruiken en opwaarderen van het gemeentelijk patrimonium
 • o   het onderhouden en promoten van landelijk karakter,
       pittoreske en karakteristieke 'trage wegen'

Betaalbaar en aantrekkelijk wonen

CD&V Lebbeke wil dat iedereen zich een betaalbare en kwaliteitsvolle woning kan veroorloven.  Er is dringend nood aan:

 • o   het realiseren van nieuwe woonin- en uitbreidingsgebieden
 • o   innovatieve woonprojecten met aandacht voor nieuwe woonvormen
       op maat van verschillende doelgroepen
      (éénoudergezinnen, senioren, levenslang wonen,...)
 • o   de uitbouw van een infobalie met een globaal advies over woon-
       en huuraanbod, premies, (sociale) leningen, energiescans,…

Centen beheren als een goede huisvader

Met een krappe financiële situatie wil CD&V Lebbeke:

 • o   participatie en inspraak bij omvangrijke investeringsprojecten
 • o   onderzoek naar de gemeenteuitgaven om de belastingdruk
       voor de inwoners te kunnen verantwoorden
 • o   de gemeente zich inzet op haar kerntaken

Milieu en ecologie

Een betere toekomst voor onze kinderen maken we vandaag.  Een gezonde gemeente met gezonde inwoners is ons doel.  CD&V Lebbeke vindt dat er:

 • o   een gezamenlijk duurzaam en energiezuinig aankoopbeleid moet opstarten,
       waar ook burgers, ondernemers, organisaties,... kunnen op intekenen.
 • o   nieuwe initiatieven kunnen genomen worden, zoals ecologisch buurttuinieren,
       autodelen, lokale opwekking van groene energie,...
 • o   een verder preventief afvalbeleid moet gestimuleerd worden.
       We streven naar een afvalarme gemeente.